To najdôležitejšie zo zákona o Rybárstve a vykonávacej vyhlášky v platnosti od 1.1.2019

 

Základné pojmy

LOV - Vedomá činnosť vedúca k uloveniu ryby prostriedkami určenými na lov

LOVIACI - Osoba oprávnená na lov ktorý vykonáva medzi začiatkom a ukončením lovu

ZAČIATOK LOVU

o   ZAPÍSANIE DÁTUMU A MIESTA LOVU

o   NAHODENIE UDÍC

PRERUŠENIE LOVU – VYTIAHNUTIE A ZNEFUNKČNENIE UDÍC

UKONČENIE LOVU

o   VYTIAHNUTIE A ZNEFUNKČNENIE UDÍC

o   ZAPÍSANIE UKONČENIA LOVU

PRÍBREŽNÝ POZEMOK - Časť pozemku  na hranici brehu a vodnej plochy  potrebná na výkon rybárskeho práva

RYBÁRSKY ČLN - PLAVIDLO BEZ OHĽADU NA DRUH POHONU, AK SLÚŽI NA VÝKON RYBÁRSKEHO PRÁVA  NAJMÄ :

o   AKÝKOĽVEK DRUH ČLNU

o   BELLY BOAT

o    HAUSBÓT

ZAVÁŽACIA LOĎKA - DIAĽKOVO OVLÁDANÉ ZARIADENIE  UMOŽŇUJÚCE  ZAVÁŽANIE NÁVNAD  A NÁSTRAH

MIESTO LOVU - MIESTO V RYBÁRSKOM REVÍRI  Z KTORÉHO JE VYKONÁVANÝ LOV.  MIESTOM LOVU JE AJ RYBÁRSKY ČLN

OSVETLENIE MIESTA LOVU

o   MUSÍ UMOŽŇOVAŤ JEDNOZNAČNÉ ROZPOZNANIE MIESTA LOVU,  PRÍPADNE LOVIACEHO

o   ZDROJ MUSÍ BYŤ NEZÁVISLÝ

o   MUSÍ BYŤ OSVETLENÉ HODINU PO ZÁPADE SLNKA DO DOBY OSVETLENIA SLNEČNÝM SVETLOM

LOV POD ĽADOM

o   LOV CEZ OTVORY V ĽADE   MAXIMÁLNE 25x 25cm, ALEBO O PRIEMERE MAXIMÁLNE 25 cm

o   JE MOŽNÝ LEN NA KAPROVÝCH VODÁCH, KTORÉ SÚ OSTATNÝMI VODNÝMI PLOCHAMI

o   REVÍRY URČUJE UŽÍVATEĽ NA NÁVRH ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE NA DOBU 3 ROKOV

o   POVOLENÉ SPÔSOBY – PRÍVLAČ, PLÁVANÁ

Revír Chyť a Pusť

ZAKAZUJE SA

o   PRIVLASTNIŤ SI ULOVENÚ RYBU OKREM INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV

o   LOVIŤ RYBY HÁČIKMI S PROTIHROTOM OKREM KAPROVÝCH VÔD

o   POUŽIVAŤ AKO NÁSTRAHU ŽIVÚ , MŔTVU RYBKU ALEBO JEJ ČAST

Ochrana rýb

ZÁKAZ LOVU VŠETKÝCH RÝB

o   PSTRUHOVÉ VODY 1.OKTÓBRA AŽ 15.APRÍLA - NEPLATÍ OD 1.NOVEMBRA DO 31.DECEMBRA PRE DRŽITEĽOV POVOLENIA NA LOV  HLAVÁTKY

o   KAPROVÉ VODY - VODNÉ TOKY OSTATNÉ VODNÉ  PLOCHY - LOV POVOLENÝ CELOROČNE

o   KAPROVÉ VODY - VODNÉ NÁDRŽE SLEPÉ, MŔTVE A ODSTAVENÉ RAMENÁ - ZÁKAZ 15.MARCA  AŽ 31.MÁJA - NEPLATÍ OD 1.MÁJA DO 31.MÁJA  V DOBE  RYBÁRSKEHO ALEBO  ŠPORTOVÉHO RYBÁRSKEHO PRETEKU

o   KAPROVÉ REVÍRY MsO KOŠICE 

    ü  VŠETKY ŠTRKOVISKÁ, JAZERO IZRA, JAZERO KOŠICE - LOV POVOLENÝ CELOROČNE

    ü  VRANIE JAZERO - VŠEOBECNÝ ZÁKAZ  15.3 až 31.5.

    ü  VN BIDOVCE - LOV POVOLENÝ CELOROČNE

    ü  VVN RUŽÍN VN KAMENICA VN SEŇA - VŠEOBECNÝ ZÁKAZ  15.3 až 31.5.

Individuálna Ochrana

ROZŠÍRENIE O ZÁKAZ  PRIVLASTNENIA RYBY PRESAHUJÚCEJ NAJVÄČŠIU LOVNÚ MIERU

DOPLNENIE ZÁKAZU UKONČENIA LOVU BEZ VYŠRTNUTIA KOLÓNIEK , AK NEDOŠLO K PRIVLASTNENIU ŽIADNEJ RYBY

DOPLNENIE ZÁKAZU LOVU A PRIVLASTNENIA HLAVÁTKY BEZ POVOLENIA NA JEJ LOV

KAPOR

o   NA OSTATNÝCH VODNÝCH PLOCHÁCH LOV POVOLENÝ CELOROČNE

o   NA VODNÝCH TOKOCH, NÁDRŽIACH, ODSTAVENÝCH RAMENÁCH OD 15.3.DO 31.5

o   INDIVIDUÁLNE CHRÁNENÝ OKREM RYBÁRSKYCH PRETEKOV V DOBE OD 1.5. DO 31.5.

ŠŤUKA

SKRÁTENÁ DOBA OCHRANY OD 1.1. DO 31.5.


SUMEC

PREDĹŽENÁ DOBA OCHRANY OD 1.1. do 15.6.


ZUBÁČ

PREDĹŽENÁ DOBA OCHRANY OD 1.1. do 15.6.


MRENA

SKRÁTENÁ DOBA OCHRANY OD 15.3. DO 31.5.


MRENA ŠKVRNITÁ

CELOROČNE CHRÁNENÁ


JALEC HLAVATÝ

ZAVEDENÁ DOBA OCHRANY OD 15.3. DO 31.5.


ÚHOR

LOV POVOLENÝ CELOROČNE


PSTRUH DÚHOVÝ

LOV POVOLENÝ CELOROČNE


SIVOŇ POTOČNÝ

LOV POVOLENÝ CELOROČNE


ČEREBĽA

CELOROČNE CHRÁNENÁ


OVSIENKA

CELOROČNE CHRÁNENÁ 


PLOSKA

ZAVEDENÁ DOBA OCHRANY OD 1.1. DO 31.5.


Zákazy – Všeobecné Ustanovenia

VZDIALENOSŤ V KTOREJ JE ZÁKAZ LOVU OD VODNEJ STAVBY, SA URČUJE DOHODOU MEDZI UŽÍVATEĽOM A  SPRÁVCOM VODNÉHO TOKU

ZO ZÁKAZU LOVU Z PLÁVAJÚCICH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BOL VYPUSTENÝ HAUSBÓT

ZÁKAZ VYHRADZOVAŤ SI MIESTO LOVU BOL PRESUNUTÝ Z VYHLÁŠKY DO ZÁKONA

ZAVEDENÝ ZÁKAZ , NA POZEMKOCH , KTORÉ SÚ  SÚČASŤOU RYBÁRSKEHO REVÍRU, ZRIAĎOVAŤ  AKÉKOĽVEK PRÍSTREŠKY, DOČASNÉ STAVBY ALEBO MOBILNÉ ZARIADENIA

ZÁKAZ LOVU Z RYBÁRSKEHO ČLNA VRÁTANE  ZAVÁŽANIA A ZANÁŠANIA NÁVNAD A NÁSTRAH A  POUŽÍVANIE ZAVÁŽACEJ LOĎKY NA REVÍROCH MENŠÍCH AKO 10 ha BOL PRESUNUTÝ Z VYHLÁŠKY DO ZÁKONA

o   MINISTERSTVO MÔŽE UDELIŤ VÝNIMKU

UŽÍVATEĽ MÔŽE PO DOHODE SO SPRÁVCOM VODNÉHO TOKU PRI RYBÁRSKYCH REVÍROCH NAD 10 ha OBMEDZIŤ VZDIALENOSŤ ZAVÁŽANIA NÁSTRAHY NA LOVNÉ MIESTO

Zákazy – Pstruhové vodyZÁKAZ LOVU NA PLÁVANÚ A POLOŽENÚ BOL ZMENENÝ NA ZÁKAZ LOVU INAK AKO MUŠKÁRENÍM ALEBO PRÍVLAČOU

ZAVEDENÝ ÚPLNÝ ZÁKAZ LOVU NA RYBKU ALEBO JEJ ČASTI

ZAVEDENÝ ZÁKAZ POUŽÍVAŤ PRI LOVE NA UMELÉ MUŠKY INÉ AKO MUŠKÁRSKE NÁRADIE

ZAVEDENÝ ZÁKAZ POUŽITIA SBIROLINA, BUBLINY, BAVORSKÉHO DRIEVKA, A ICH NAPODOBENÍN S ROVNAKOU FUNKCIOU OKREM VODNÝCH NÁDRŽÍ A OSTATNÝCH VODNÝCH PLÔCH

ZAVEDENÝ ZÁKAZ POUŽITIA CESTA, PASTY, GRANULÍ, PELIET, SYRA, HMYZU V ŽIVOM ALEBO MŔTVOM STAVE VO VŠETKÝCH VÝVOJOVÝCH ŠTÁDIÁCH, IKIER A ICH NAPODOBENÍN

ZAVEDENÝ ÚPLNÝ ZÁKAZ AKÉHOKOĽVEK VNADENIA A ZAKRMOVANIA

PLATÍ ZÁKAZ LOVU POD ĽADOM A BEZ OSVETLENIA MIESTA LOVU

OSTATNÉ ZÁKAZY ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI

Zákazy – Lipňové vodyZÁKAZ LOVU NA POLOŽENÚ BOL ZMENENÝ NA ZÁKAZ LOVU INAK AKO MUŠKÁRENÍM ALEBO NA PLÁVANÚ

ZAVEDENÝ ZÁKAZ ,  PRI LOVE MUŠKÁRENÍM POUŽIŤ MUŠKÁRSKE NÁSTRAHY VÄČŠIE AKO 10 cm

ZAVEDENÝ ÚPLNÝ ZÁKAZ LOVU NA RYBKU ALEBO JEJ ČASTI

ZAVEDENÝ ZÁKAZ POUŽITIA CESTA, PASTY, GRANULÍ, PELIET, SYRA, HMYZU V ŽIVOM ALEBO MŔTVOM STAVE VO VŠETKÝCH VÝVOJOVÝCH ŠTÁDIÁCH, IKIER A ICH NAPODOBENÍN

ZAVEDENÝ ZÁKAZ POUŽITIA SBIROLINA, BUBLINY, BAVORSKÉHO DRIEVKA, A ICH NAPODOBENÍN S ROVNAKOU FUNKCIOU

ZAVEDENÝ ZÁKAZ VNADENIA A ZAKRMOVANIA INÝMI ZMESAMI AKO RASTLINNÉHO PÔVODU

PLATÍ ZÁKAZ LOVU POD ĽADOM A BEZ OSVETLENIA MIESTA LOVU

OSTATNÉ ZÁKAZY ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI

Zákazy – Kaprové vodySPRESNENÉ POČTY A DRUHY HÁČIKOV POUŽITÝCH PRI LOVE 

o   POLOŽENÁ A PLÁVANÁ MAXIMÁLNE DVA TROJHÁČIKY NA   JEDNEJ UDICI

o   PRÍVLAČ MAXIMÁLNE TRI TROJHÁČIKY NA NÁSTRAHE           

ZAVEDENÝ ZÁKAZ POUŽÍVAŤ PRI LOVE NA UMELÉ MUŠKY INÉ AKO MUŠKÁRSKE NÁRADIE

VYPUSTENÝ ZÁKAZ LOVU NA RYBKU PRINESENÚ Z INÉHO REVÍRU

ZÁKAZ LOVU NA RYBKU ALEBO JEJ ČASŤ ZMENENÝ NA DOBU OD 15.MARCA DO 31.MÁJA

ZAVEDENÝ ZÁKAZ LOVU NA RYBKU ALEBO JEJ ČASŤ MENŠIU NEŽ 10 cm

ZÁKAZ LOVU NA PRÍVLAČ ZMENENÝ NA DOBU OD 15.MARCA DO 31.MÁJA, ZÁROVEŇ TENTO ZÁKAZ SA VZŤAHUJE AJ NA MUŠKÁRENIE S POUŽITÍM STRÍMRA 

ZAVEDENÝ ZÁKAZ LOVU NA INVÁZNE DRUHY ALEBO ICH ČASTI

ZAVEDENÝ ZÁKAZ LOVU Z ČLNA NA VN OD 1.JANUÁRA DO 31.MÁJA

ZAVEDENÝ ZÁKAZ LOVU POD ĽADOM VO VODNÝCH TOKOCH, VODNÝCH NÁDRŽIACH, SLEPÝCH , MŔTVYCH A ODSTAVENÝCH RAMENÁCH

OSTATNÉ ZÁKAZY ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI

Zákazy – Lov Hlavátky


DOPLNENÝ ZÁKAZ LOVIŤ AJ NA MŔTVU RYBKU ALEBO JEJ ČASŤ

ZAVEDENÝ ZÁKAZ LOVU NA NÁSTRAHY MENŠIE AKO 15 cm

DOPLNENÝ ZÁKAZ LOVU HLAVÁTKY NA PSTRUHOVÝCH A LIPŇOVÝCH VODÁCH V DOBE OD 1.NOVEMBRA DO 31. DECEMBRA BEZ POVOLENIA NA LOV HLAVÁTKY

OSTATNÉ ZÁKAZY ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI

RYBÁRSKY PRETEK

PRETEK ORGANIZOVANÝ ORGANIZAČNOU ZLOŽKOU  PRE SVOJICH ČLENOV A NEČLENOV

SÚŤAŽIACI NEMUSÍ BYŤ ČLENOM SRZ, NEMUSÍ MAŤ POVOLENIE ANI RYBÁRSKY LÍSTOK – NAHRÁDZA ICH ŠTARTOVNÁ LISTINA

LOVIŤ SA MÔŽE AJ MIMO URČENÝ DENNÝ ČAS LOVU

SÚŤAŽIACI MÔŽE POČAS PRETEKU PRECHOVÁVAŤ RYBY IBA V RÁMCI POVOLENÉHO MNOŽSTVA A HMOTNOSTI 

EVIDENCIU PRIVLASTNENÝCH RÝB VEDIE POČAS PRETEKU UŽÍVATEĽ

RYBY ULOVENÉ POČAS PRETEKOV SI PRETEKÁR MÔŽE V RÁMCI POVOLENÉHO LIMITU PONECHAŤ

ŠPORTOVÝ RYBÁRSKY PRETEK

PRETEK ORGANIZOVANÝ OŠČ PODĽA TERMÍNOVÉHO  KALENDÁRA ZA ÚČASTI REGISTROVANÝCH PRETEKÁROV

SÚŤAŽIACI JE REGISTROVANÝM PRETEKÁROM ,NEMUSÍ MAŤ POVOLENIE ANI RYBÁRSKY LÍSTOK – NAHRÁDZA ICH ŠTARTOVNÁ LISTINA 

LOVIŤ SA MÔŽE AJ MIMO URČENÝ DENNÝ ČAS LOVU

SÚŤAŽIACI MÔŽE POČAS PRETEKU PRECHOVÁVAŤ  AJ RYBY NAD RÁMEC POVOLENÉHO MNOŽSTVA A HMOTNOSTI, RYBY V DOBE INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY A RYBY NEDOSAHUJÚCE NAJMENŠIU LOVNÚ MIERU A PRESAHUJÚCE NAJVÄČŠIU LOVNÚ MIERU 

VŠETKY ULOVENÉ RYBY SA PO SKONČENÍ PRETEKU PÚŠŤAJÚ

Rybárska Stráž

Povinnosti

VYPUSTENÁ POVINNOSŤ ODOVZDÁVAŤ POLÍCII ODŇATÉ  NÁRADIE, RYBÁRSKY LÍSTOK A POVOLENIE NA RYBOLOV AKO AJ POVINNOSŤ SPISOVAŤ O TOM ZÁZNAM

DOPLNENÁ POVINNOSŤ SPISOVAŤ PÍSOMNÉ ZÁZNAMY O ZISTENÝCH  PODOZRENIACH ZO SPÁCHANIA PRIESTUPKOV A ODOVZDÁVAŤ ICH ODPIS KONTROLOVANEJ OSOBE

OSTATNÉ POVINNOST ZOSTÁVAJÚ BEZ ZMIEN

Oprávnenia

OPRÁVNENIA MÔŽE RYBÁRSKA STRÁŽ  UPLATŇOVAŤ  PRED ZAČIATKOM LOVU,   POČAS LOVU,   POČAS PRERUŠENIA LOVU   PO UKONČENÍ LOV

KAŽDÝ KTO LOVÍ V RYBÁRSKOM REVÍRI  JE POVINNÝ UPOSLÚCHNUŤ VÝZVU, POKYN, PRÍKAZ  A POŽIADAVKU RYBÁRSKEJ STRÁŽE ALEBO  STRPIEŤ VÝKON JEHO OPRÁVNENÍ

 Priestupky

LOVIACI NEMÁ PRI SEBE POVOLENIE ALEBO RYBÁRSKY  LÍSTOK

LOVIACI ODMIETNE PREDLOŽIŤ DOKLADY

LOVIACI ZAČNE LOV BEZ ZAPÍSANIA DÁTUMU A ČÍSLA REVÍRU

LOVIACI SKONČÍ LOV BEZ ZAPÍSANIA PRIVLASTNENÝCH RÝB

LOVIACI SKONČÍ LOV BEZ VYŠKRTNUTIA AK SI ŽIADNU RYBU NEPRIVLASTNIL

POKUTA OD  DO 100 € DO 1000 €

Denná Doba Lovu

Pstruhové vodyApríl

06.00

20.00

Máj

05.00

21.00

Jún

04.00

22.00

Júl

04.00

22.00

August

05.00

21.00

September

06.00

20.00

November

07.00

19.00

Len držitelia povolení na lov hlavátky

December

07.00

19.00


Denná Doba Lovu

Lipňové vody

Jún

04.00

22.00

Júl

04.00

22.00

August

04.00

22.00

September

05.00

21.00

Október

05.00

21.00

November

07.00

19.00

Len držitelia povolení na lov    hlavátky

December

07.00

19.00


Denná Doba Lovu

Kaprové vody

Január

06.00

21.00

Február

06.00

21.00

Marec

06.00

21.00

Apríl

06.00

21.00

Máj

04.00

24.00

Jún

00.00

24.00

Júl

00.00

24.00

August

00.00

24.00

September

00.00

24.00

Október

00.00

24.00

November

06.00

21.00

December

06.00

21.00


Lovné Miery – zmeny

HLAVÁTKA

80

PLESK. TUPNO.

25

JALEC HLAV.

25

PLESK. ZELEN.

15

ZAVED

JALEC TMAV.

30

P.DÚHOVÝ

27

LIEŇ

30

P.JAZERNÝ

50

LIPEŇ

33

P.POTOČNÝ

27

NOSÁĽ

30

SIVOŇ

27

PLESK. SINÝ

25

ÚHOR

50


UŽÍVATEĽ MÔŽE DO 30.SEPTEMBRA POŽIADAŤ  MINISTERSTVO O SÚHLAS NA ZVÝŠENIE NAJMENŠEJ  LOVNEJ MIERY A ZAVEDENIE NAJVÄČŠEJ  LOVNEJ MIERY RÝB. ZVÝŠENIE LOVNEJ MIERY A ZAVEDENIE  NAJVÄČŠEJ LOVNEJ MIERY SA UPRAVUJE VŽDY NA OBDOBIE 3 ROKOV S PLATNOSŤOU OD 1. JANUÁRA  NÁSLEDUJÚCEHO ROKU. ZAVIESŤ NAJVÄČŠIU LOVNÚ MIERU JE MOŽNÉ AJ U RÝB BEZ STANOVENEJ NAJMENŠEJ LOVNEJ MIERY

Množstvo-Úlovkov a Evidencia

UŽÍVATEĽ PO ANALÝZE STAVU PÔVODNÝCH DRUHOV RÝB MÔŽE DO 30. SEPTEMBRA POŽIADAŤ MINISTERSTVO  O DOČASNÉ ZNÍŽENIE POČTU PRIVLASTNENÝCH RÝB

NA JEDNO POVOLENIE JE MOŽNÉ PRIVLASTNIŤ SI TAKÝ  POČET RÝB AKÝ URČÍ UŽÍVATEĽ

NA ROK 2019 URČILA RADA SRZ TAKÉTO PRIVLASTNENIE SI POČTU RÝB

NA KAPROVÉ POVOLENIE

o   40 ks KAPRA

o   40 ks ZUBÁČA VEĽKOÚSTEHO

o   40 ks ŠŤUKY

o   40 ks SUMCA

o   40 ks LIEŇA

ALEBO KOMBINÁCIE VYŠŠIE UVEDENÝCH RÝB v MAX. POČTE 40 ks

NA PSTRUHOVÉ POVOLENIE

o   40 ks PSTRUHA POTOČNÉHO

o   40 ks LIPŇA

ALEBO KOMBINÁCIE VYŠŠIE UVEDENÝCH RÝB v MAX. POČTE 40 ks

Zapisovanie

DRUHY, KTORÉ MAJÚ STANOVENÝ POČETNÝ LIMIT

jeseter, sumec, úhor, kapor, mieň, zubáč, šťuka, lieň , mrena severná, pstruh jazerný, potočný, dúhový, lipeň, sivoň, podustva, nosáľ

OKAMŽITE PO PRIVLASTNENÍ ZAPÍSAŤ: DRUH , POČET 1KS,  DĹŽKA, HMOTNOSŤ


DRUHY, KTORÉ NEMAJÚ STANOVENÝ POČETNÝ LIMIT, ALE MAJÚ STANOVENÚ LOVNÚ MIERU

jalce, pleskáče, amur, boleň, tolstolobik, síh

BEZPROSTREDNE PO PRERUŠENÍ ALEBO UKONČENÍ LOVU ZAPÍSAŤ: DRUH , POČET 1KS,  DĹŽKA, HMOTNOSŤ


DRUHY KTORÉ NEMAJÚ POČETNÝ LIMIT ANI LOVNÚ  MIERU

belička, červenica, plotica, karas striebristý, ostriež ....

BEZPROSTREDNE PO PRERUŠENÍ ALEBO UKONČENÍ LOVU ZAPÍSAŤ: OSTATNÉ , CELKOVÝ POČET , CELKOVÁ HMOTNOSŤ


INVÁZNE DRUHY

býčko, býčkovec, hrúzovec, pichľavka, slnečnica, sumček

BEZPROSTREDNE PO PRERUŠENÍ ALEBO UKONČENÍ LOVU ZAPÍSAŤ: DRUH , CELKOVÝ POČET , CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Vzor zápisu ulovených rýb

DETI

MÔŽU LOVIŤ V SPRIEVODE PLNOLETEJ OSOBY, KTORÁ JE DRŽITEĽOM POVOLENIA NA RYBOLOV ALEBO RYBÁRSKEHO LÍSTKA

OBIDVE KATEGÓRIE DETÍ MÔŽU LOVIŤ S JEDNÝM RYBÁRSKYM PRÚTOM S NAVIJÁKOM, ALEBO BEZ NAVIJÁKU

OD 3 DO 6 ROKOV SI MÔŽU PRIVLASTNIŤ:

o   1kg RÝB

o   ALEBO 1 ks KAPRA, LIEŇA, ZUBÁČA, ŠŤUKY, SUMCA, BOLEŇA, PODUSTVY, NOSÁĽA, MRENY, LIPŇA, LOSOSOVITEJ RYBY

OD 6 DO 15 ROKOV SI MÔŽU PRIVLASTNIŤ:

o   3kg RÝB

o   ALEBO 1 ks KAPRA, LIEŇA, ZUBÁČA, ŠŤUKY, SUMCA, BOLEŇA, PODUSTVY, NOSÁĽA, MRENY, JALCA HLAVATÉHO, LIPŇA, LOSOSOVITEJ RYBY

ĎALŠIE ZMENY

VZDIALENOSŤ MEDZI LOVIACIMI NA PLÁVANÚ ALEBO POLOŽENÚ BOLA ZVÝŠENÁ NA 5 m

PRECHOVÁVANIE DRAVÝCH DRUHOV JE MOŽNÉ POMOCOU SPON A KARABÍN, TAKÉTO MIESTO JE POTREBNÉ VIDITEĽNE OZNAČIŤ

AK LOVIACI NEVIE ULOVENÚ RYBU SPOĽAHLIVO URČIŤ MUSÍ JU VRÁTIŤ DO VODY

AK JE RYBA OZNAČENÁ ZNAČKOU TOTO SA UVEDIE DO ZÁZNAMU, S UVEDENÍM DRUHU,  DĹŽKY A HMOTNOSTI A  RYBU PUSTÍ

LOVIACI ZODPOVEDÁ ZA ČISTOTU MIESTA LOVU

V POVINNEJ VÝBAVE MUSÍ BYŤ PODBERÁK PRIMERANÝ, ALEBO PRI LOVE DRAVÝCH DRUHOV MÔŽU BYŤ POUŽITÉ VYLOVOVACIE KLIEŠTE

V KAPROVÝCH  REVÍROCH, KDE JE ZAVEDENÁ NAJVÄČŠIA LOVNÁ MIERA  A KAPROVÝCH REVÍROCH CHaP PRI LOVE NA POLOŽENÚ A PLÁVANÚ MUSÍ MAŤ LOVIACI RYBÁRSKU PODLOŽKU

NA STANOVENIE HMOTNOSTI JE MOŽNÉ POUŽIŤ AJ VÁHU AJ PREPOČÍTAVACIU TABUĽKU

BOLI VYPUSTENÉ OBMEDZENIA PRI POUŽITÍ SONARU

NA OZNAČENIE LOVNÉHO MIESTA JE MOŽNÉ POUŽIŤ VÝHRADNE TYČOVÚ BÓJKU, PO SKONČENÍ LOVU SA TOTO OZNAČENIE MUSÍ ODSTRÁNIŤ

LOV NA POLOŽENÚ A PLÁVANÚ JE MOŽNÉ VYKONÁVAŤ IBA VTEDY,  AK POČAS LOVU MÁ RYBÁRSKY PRÚT NA DOHĽAD A MÔŽE S NÍM VČAS MANIPULOVAŤ

PRI ZARYBŇOVANÍ JE MOŽNÉ URČIŤ VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU ALEBO ČASOVÉ OBMEDZENIE LOVU VYSADENÝCH DRUHOV RÝB DOSAHUJÚCICH NAJMENŠIU LOVNÚ MIERU V ROZSAHU OD DŇA VYSADENIA DO 28 DNÍ

PRÍLOHA – INVÁZNE DRUHY RÝB