MENU
Your Cart

Obchodné Podmienky

Obchodné Podmienky


1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu “Pod splavom”
» kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu “Pod splavom”
» objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru


2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu “Pod splavom”. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.


3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu “Pod splavom”, emailom na adresu: podsplavom@gmail.com . Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky.

c) Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie poplatky.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Úmysel odstúpiť od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu v písomnej forme v stanovenej lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. Následne má kupujúci 14 dní (od zaslania oznámenia predávajúcemu o odstúpení od zmluvy) na zaslanie zakúpeného tovaru späť predávajúcemu. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je kúpa tovaru 

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na podsplavom@info.sk, alebo poštou na adresu LUKA PRO s.r.o., Raketová 2, 04012 Košice

» prosíme kupujúcich, aby pri zaslaní tovaru späť, nám zaslali aj kópiu dokladu o nákupe (faktúra)

» kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a tovar nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bezodkladne, najneskôr v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy 

c) Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie poplatky. 


5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 2-4 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci.

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky.


6. Poplatky za prepravu

a) Tovar štandardne zasielame formou Dobierky. Spôsob platby si kupujúci môže dohodnúť aj inou formou. Túto skutočnosť uvedie v poznámke pri finalizovaní objednávky.

b) Výška poplatku za prepravu je nastavená na sumu 4,80€ s DPH v rámci SR.

c) Poplatky za dodanie tovaru mimo SR, vždy telefonicky alebo mailom vopred (pred zaslaním tovaru) dohodneme s kupujúcim. V tomto prípade tovar posielame až po odsúhlasení výšky poplatku za prepravu kupujúcim.  

Doručenie v pracovných dňoch (8-16 hod, alebo podľa osobitnej dohody). Tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania. 

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, je potrebné bezodkladne nahlásiť predávajúcemu napríklad mailom na info@podsplavom.sk, alebo telefonicky na mobilné číslo +421 904 701 121.


7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. 

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Alternatívnym riešením sporu je teda postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu napríklad tu: odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť tu: Ministerstvo hospodárstva SR 


8. Orgán Dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

e-mail: info@soi.sk

Kontakt pomocou formuláru

Cookies
Táto stránka využíva cookies. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.. Viac o COOKIES/